Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2014

nobodytolove
Żona Einsteina zapytana, czy rozumie teorię względności, odpowiedziała: – Nie. Ale znam mojego męża i wiem, że można mu ufać.
— anegdota
nobodytolove
6099 0531
Reposted fromjawn-palace jawn-palace viarevalie revalie
nobodytolove
6377 ecd1
Reposted fromwetryagain wetryagain viarevalie revalie

September 11 2014

nobodytolove
Play fullscreen
ałć.
Reposted fromkatasza katasza viatarczyn tarczyn
nobodytolove
Play fullscreen
guilty pleasure
Reposted fromgerundium gerundium viareniferowa reniferowa

September 10 2014

nobodytolove
5669 0516
Reposted fromursa-major ursa-major vialexxie lexxie
nobodytolove
nobodytolove
-A skąd…skąd człowiek wie, że ktoś go kocha?
-Po prostu wie. To suma wszystkich tych drobiazgów, które trudno nazwać.
— J.Nesbo
nobodytolove
0486 0437 500
Reposted fromden303 den303 vialexxie lexxie
3537 399a
Reposted fromheartaddicted heartaddicted vianiskowo niskowo
nobodytolove
P.S. Oddychaj tlenem a nie wspomnieniami.
I nie obracaj się. Nie obracaj.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa vianiskowo niskowo
nobodytolove
Zmiany przyjdą na pewno, lecz nie wtedy, kiedy się na nie czeka.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa vianiskowo niskowo
1916 ddf8
Reposted fromemissaryofwind emissaryofwind vianiskowo niskowo
nobodytolove
2319 23b8
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel vianiskowo niskowo
nobodytolove
4632 ca83
the most beautiful gesture in the world
Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew vianiskowo niskowo
nobodytolove
1097 4c85
Reposted frombecause because vianiskowo niskowo
nobodytolove
3959 5fe2 500
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte vianiskowo niskowo
nobodytolove
nobodytolove
1900 7811
sneezing cat
Reposted frombecurious becurious vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl